Regulamin warsztatów „Dział windykacji w czasie pandemii – TOOLBOX 2020.”

 1. Organizatorem szkolenia jest Firma GEKKO Collections z siedzibą w Poznaniu, ul. Paderewskiego 8, numer identyfikacji podatkowej (NIP): 554-171-17-32, REGON: 634503670. Zgłaszającym jest podmiot, którego pracownik będzie brał udział w warsztatach. Uczestnikiem jest osoba fizyczna zgłoszona do udziału w warsztatach.
 2. Przedmiotowe warsztaty odbywać się będą zdalnie w dniach 15-18 grudnia 2020r w godzinach 9.00-12.00. Uczestnicy otrzymają dane dostępowe do platformy spotkań zdalnych.
 3. Warunkiem udziału w szkoleniu jest otrzymanie przez GEKKO formularza zgłoszeniowego w formacie PDF lub JPG pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem witryny www.gekko.pl potwierdzenie przez GEKKO przyjęcia zgłoszenia oraz terminowa wpłata ceny na podstawie wystawionej faktury wysłanej na adres mailowy lub korespondencyjny podany w zgłoszeniu w ciągu 7 dni od dnia jej wystawienia. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 4. Cena za jednego Uczestnika przy zgłoszeniu Uczestnika do dnia 1 grudnia 2020r. wynosi 2 990 zł + VAT za osobę, przy zgłoszeniu dwóch osób 2 390 zł + VAT za osobę, przy zgłoszeniu trzech lub więcej osób 1 990 zł + VAT za osobę. Cena za jednego Uczestnika przy zgłoszeniu Uczestnika po dniu 1 grudnia 2020r. wynosi 3 450 zł + VAT za osobę, przy zgłoszeniu dwóch osób 2 990 zł + VAT za osobę, przy zgłoszeniu trzech lub więcej osób 2 390 zł + VAT za osobę. Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji cyfrowej, 60 minut zdalną konsultację wdrożeniową.
 5. O przyjmowaniu zgłoszeń będzie decydować kolejność nadesłania formularzy zgłoszeniowych. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie a także godzin realizacji warsztatów.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia na 14 dni przed jego terminem lub zmiany terminu. W takim przypadku kwoty wpłacone tytułem udziału w szkoleniu zostaną zwrócone w całości w ciągu 7 dni od daty odwołania, chyba że w razie zmiany terminu Zgłaszający wyrazi zgodę na udział w nowym terminie.
 8. Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto Organizatora w banku ING BANK ŚLĄSKI O/Poznań 44 1050 1520 1000 0022 7869 1346 w terminie 7 dni od wystawienia faktury.
 9. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 21 lub więcej dni kalendarzowych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu pocztą elektroniczną na adres biuro@gekko.pl/ Decydująca jest data wpływu oświadczenia o rezygnacji do GEKKO. W takim przypadku Uczestnikowi przysługuje zwrot wcześniej uiszczonej płatności w całości.
 10. Nie wzięcie udziału przez Uczestnika w warsztatach lub ich części z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora nie stanowi podstawy do zwrotu zapłaconej ceny ani też żadnych innych roszczeń wobec Organizatora.
 11. Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania w imieniu i na rzecz zgłaszającego.
 12. W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w warsztatach (jednym lub kilku dni) może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego, pod warunkiem zgłoszenia takiej potrzeby na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem warsztatów i wyrażeniu przez Organizatora zgody.
 13. Certyfikaty wystawiane zostają tylko dla osób, które Uczestniczyły we wszystkich dniach warsztatów.
 14. Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie Organizatora na podstronie „Nasi klienci”
 15. Zgłaszający oraz każdy zgłoszony Uczestnik zobowiązują się do nieutrwalania w żaden sposób dźwięku ani obrazu z żadnej części warsztatów.
 16. W razie naruszenia powyższego zakazu Zgłaszający zapłaci na rzecz Organizatora karę umowną w wysokości 20 krotności zapłaconej ceny za udział pracowników w warsztatach. Zastrzeżenie powyższej kary umownej nie wyłącza prawa Zleceniobiorcy do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Zgłaszający zobowiązuje się do poinformowania Uczestnika o zakazie rejestrowania dźwięku i obrazu z warsztatów.
 17. Użytkownik oraz Zgłaszający zobowiązują się do nienaruszania praw własności intelektualnej treści prezentowanych podczas warsztatów. Materiały otrzymane przez Uczestników przeznaczoną są wyłącznie do użytku wewnętrznego firmy Zgłaszającego.
 18. W momencie złożenia zamówienia, Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgłoszonych Uczestników przez Organizatora w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Uczestnik wyraża zgodę na powyższe poprzez pierwsze logowanie do platformy spotkań zdalnych, na której odbywać się będą warsztaty. Zarówno Zgłaszającemu jak i Uczestnikom Organizator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Organizatorem poprzez korespondencje elektroniczną na adres: biuro@gekko.pl
 19. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
 20. Uczestnik może zostać pozbawiony możliwości aktywnego uczestnictwa w warsztatach a w sytuacjach rażących usunięty z warsztatów przez Organizatora bez prawa do zwrotu zapłaconej ceny w razie zachowań zniesławiających, naruszających prywatność, naruszających prawa własności intelektualnej lub w inny sposób szkodliwych dla osób trzecich, w szczególności pozostałych uczestników.
 21. Uczestnik akceptuje powyższy regulamin warsztatów poprzez pierwsze logowanie na platformie, za pośrednictwem której odbywać się będą warsztaty.